ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                  СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ЦЕНТР  ДОПРИЗОВНОЇ  ПІДГОТОВКИ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                       

 

                                                      ПРИЙНЯТО

                                                                     Радою  Комунального закладу освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «Центр   допризовної  підготовки»

                                                                     Дніпровської міської ради

                                                                     Протокол від 02.11.2016  №   ____                                                                                                                                                                                                                                                     

 

м. Дніпро

             Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Центр допризовної підготовки» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради народних депутатів, рішення від 25.11.1994, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 16.02.2004 №319, перереєстрованого управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, наказ від  25.04.2012 №147, ідентифікаційний код 35933811.

 

 

1.                ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЦЕНТР ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ»  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  – заклад, який  забезпечує  належний  рівень  підготовки  учнів  до  військової  служби,  виховання  патріотичних  почуттів та громадської відповідальності, зареєстрований виконкомом  Дніпропетровської  міської  Ради  народних депутатів, рішення від 25.11.1994 року,  перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 16.08.2004 №319, перереєстрований управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, наказ від  25.04.2012 №147, знаходиться  у комунальній  власності територіальної громади міста.

1.2. Місце знаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ЦЕНТР ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:  

             49112, м. Дніпро

             вул. Космонавта Волкова, 6,

             тел. 728-17-62

 

1.3.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЦЕНТР ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   (далі – Заклад освіти) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку,  штамп, ідентифікаційний  номер.

1.4. Власником   Закладу освіти є  територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

1.5. Головною метою  діяльності Закладу освіти  є  навчання та військово-патріотичне виховання  молоді, підготовка юнаків до  проходження військової служби у Збройних Силах  та інших військових формуваннях України. Освітня діяльність Закладу освіти  передбачає надання  учням і вихованцям початкових знань  з військової  справи,  основ медичних знань і допомоги, цивільного захисту,  загартування  психологічної  готовності  до військової служби,  виховання  почуття патріотизму.

1.6. Головними завданнями  Закладу освіти є:

       - виховання свідомого громадянина України;

       - виховання  поваги до народних традицій  та звичаїв,   державної та рідної мови, національних цінностей українського народу;

       - формування соціальної зрілості, активної громадської позиції, почуття особистості, яка підготовлена до професійного самовизначення;

  - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття  власної гідності,

 

2

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

  - розвиток  здібностей і обдарувань, наукового світогляду учнів та вихованців;

  - формування психологічної готовності до військової служби;

  - забезпечення якісного виконання програми предмету Захист Вітчизни та компонентів допризовної підготовки учнів;

- засвоєння Конституційних прав учнів при виконанні військового обов'язку у Збройних  Силах  України, з'ясування цілей і характеру військової доктрини, призначення і завдань Збройних Сил  України та інших військових формувань.

 

1.7. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про військовий обов'язок і військову службу», іншими нормативно-правовими актами стосовно національно-патріотичного виховання, власним Статутом.

1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 

1.9. Заклад освіти заклад несе відповідальність перед  особою, суспільством і державою за:

    - безпечні умови освітньої  діяльності;

    - дотримання державних стандартів  освіти;

    - дотримання  договірних зобов'язань за міжнародними угодами;

    - дотримання фінансової  дисципліни.

 

1.10. Заклад освіти  має право:

     - проходити в установленому порядку державну атестацію;

     - визначати форми, методи і  засоби організації навчально-виховного процесу за  погодженням із  власником;

     - в установленому  порядку розробляти і погоджувати експериментальні та індивідуальні   робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та  центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не  суперечить законодавству України;

  - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і   фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку,  визначеному законодавством  України.

 

1.11  У Закладі освіти  можуть створюватись і функціювати у позаурочний час гуртки  національно-патріотичного та військово-патріотичного напрямів діяльності.

1.12. Взаємовідносини Закладу освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

3

 

 

2.                ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Навчальний процес Закладу освіти реалізує виконання державного стандарту середньої освіти в обсязі програми предмету Захист Вітчизни та компонентів допризовної підготовки учнів загальноосвітніх закладів і забезпечує проведення заходів військово-патріотичного виховання учнівства.

       Допризовна підготовка юнацтва організується на підставі сучасних нормативно-правових актів України щодо освітянської діяльності та оборонного сектору.

2.2. Навчальний процес організується і проводиться з учнями 10-х та 11-х класів загальноосвітніх шкіл за угодами між навчальними закладами шляхом «військового дня»  6-7 годин на тиждень на базі КЗО «Центр допризовної підготовки».

       Заняття з учнями-юнаками і учнями дівчатами відповідно нормативним документам проводяться окремо. При планування годинного навантаження на рік Заклад освіти керується нормативами Міністерства освіти і науки України.

         Учні 10-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів в кінці кожного року навчання мають тематичні оцінювання. На завершальному етапі навчання учні-юнаки 11-х класів залучаються до навчально-польових занять, а учні-дівчата проходять практичні заняття у лікувальному закладі, після закінчення яких визначається  рівень знань за повний курсу предмету «Захист Вітчизни».

2.3. Структура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюються Закладом освіти закладом в межах часу, який передбачено робочим навчальним планом.

2.4. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.5.За узгодженням з управлінням освіти та науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та  профілю закладу щорічно  педагогічною Закладу освіти  затверджується графік канікул не менше 30 днів.

2.6. Тривалість уроків у Закладі освіти становить у 10-х, 11-х класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з  управлінням освіти та науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та  територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.7.Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  з радою закладу і  затверджується начальником. Тижневий режим роботи Закладу освіти  фіксується у розкладі навчальних занять.

2.8. Крім різних форм  обов'язкових навчальних занять, Заклад освіти  проводить інформаційно-методичну, військово-спортивну, історико-краєзнавчу роботу. При ньому можуть створюватися клуби національно-патріотичного військово-патріотичного виховання або окремі гуртки за цими напрямками..

2.9. Наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об'єднань встановлюється начальником Закладу освіти  залежно від профілю, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, і становить не більше як 75 вихованців.

 

4

2.10. Прийом учнів, вихованців, слухачів  до  гуртків здійснюється на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Учні, вихованці та слухачі зараховуються, як правило, віком від 5 до 18 років.

2.11.У клубах, гуртках навчально-виховний процес здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, семінар, читання, вікторина, змагання.

2.12. Навчальний рік у Закладі освіти  починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи, або іншого творчого об'єднання.

2.13. Заклад освіти  може  надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону.

2.14. Обсяг педагогічного навантаження педагогічним працівникам визначається керівником Закладу освіти   згідно із  чинним законодавством України про працю та освіту.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. У Закладі освіти  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої  системи оцінювання досягнень у навчанні учнів загальноосвітньої середньої школи.

2.17 Після закінчення навчального року Заклад освіти в особі його керівника за угодою з керівниками загальноосвітніх закладів доводить встановленим порядком до них відомості тематичного оцінювання учнів за семестр, за рік навчання.

2.17 Під час навчання у гуртках Закладу освіти  вихованцям, слухачам, які склали кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією. Заклад освіти  видає випускникам гуртків відповідні документи про набуту освіту в порядку, що встановлений нормативними документами в галузі освіти України.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: подяки, грамоти.

 

3.                УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасники навчально-виховного процесу в Закладі освіти  є:

      - учні, вихованці, слухачі;

      - керівники;

      - педагогічні працівники;

      - інші спеціалісти;

      - батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Учні, вихованці, слухачі мають право:

      - на вибір форми навчання,  спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

      - на користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, військово-спортивною базою  Закладу освіти;

- на доступ до інформації з усіх галузей занять.

3.3. Учні, вихованці,слухачі також мають право:

 

5

-  брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

-         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-         брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях,  клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         у змаганнях з військово-прикладних видів спорту і цивільного захисту;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що порушують право або принижують їх честь, гідність;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 

3.4. Учні, вихованці, слухачі зобов'язані:

 - оволодівати військовими знаннями, вміннями, практичними навичками,

 -    дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти  та вимог Загальновійськових Статутів;                                                                                   

 -    бережливо ставитися до державного, комунального та громадського майна;

-         дотримуватися чинного законодавства України про освіту,

-         дотримуватися моральних, естетичних норм поведінки;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-         дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності  та правил особистої гігієни;

-         не допускати пропуски занять без поважних причин;

-         брати активну участь у всіх заходах військово-патріотичної роботи;

-         постійно дотримуватися правил військового обліку;

-          своєчасно проходити обов'язковий медичний огляд за вимогами військкомату;

-         своєчасно обов'язково прибувати до РВК за його  вимогами;

-         з'являтися на заняття охайно одягненими, з акуратною зачіскою;

-         будувати відносини на заняттях між собою та  викладачами на основі вимог  загальновійськових Статутів;

-         змінювати місце військового обліку після досягнення 18-річного віку тільки згідно з встановленим порядком.

3.6 Педагогічними працівниками Закладу освіти  можуть  бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність при безумовному  забезпеченні  результативності та якості роботи, мають фізичний та психічний стан здоров'я, які дозволяють виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних  та інших працівників й інші трудові відносини  регулюються чинним законодавством України про працю. 

 

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 -    захист професійної честі, гідності;

 -   самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

-         участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчального-виховного  процесу;

 

 

6

-         проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи, виявлення педагогічної ініціативи;

-         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного знання,  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

-         на матеріально, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

         -    забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до  навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог,  сприяти зростанню іміджу Закладу освіти  ;

         -   сприяти розвитку інтересів, та здібностей дітей, а також збереженню  їх              

           здоров'я,  а також здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-         особистим прикладом затверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         виховувати в  учнів та вихованцях повагу до батьків, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-         готувати учнів та вихованців до самостійного життя в дусі  взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-         захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-         брати участь у створенні та  вдосконаленні навчально-матеріальної бази, необхідної для проведення допризовної підготовки;

-         організувати змагання з військово-прикладних видів спорту, брати участь в організації та проведенні міських змагань з військово-прикладних видів спорту і цивільної оборони;

-         використовувати військово-шефську допомогу для підвищення ефективності  занять, вести роботу з військово-професійної організації молоді відбору і підготовки їх до вступу до вищих навчальних закладів;

-         організовувати і проводити роботу з військово-патріотичного виховання молоді;

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і  політичну культуру, виконувати Статут Закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-         виконувати накази і розпорядження керівника позашкільного закладу, органів управління освітою;

-         брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У Закладі освіти  обов'язково  проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється відповідно до Положення про  атестацію педагогічних працівників України,  який затверджено Міністерством освіти і науки України.

 

7

3.10. Педагогічні працівники, які порушують Статут, правила внутрішнього  розпорядку Закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки учнів, вихованців, слухачів  та особи, які їх замінюють, мають право:

   - звертатися до органів управління освітою керівника позашкільного закладу з питань  навчання, виховання дітей, захисту законних інтересів своїх дітей до органів місцевого  самоврядування   та відповідних державних, судових органів;

  - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського

     самоврядування Закладу освіти.

3.12. Батьки учнів, вихованців,слухачів та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

    - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан, створювати належні умови для   розвитку їх природних здібностей;

    - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливого  ставлення до вітчизни, сім'ї, держави та рідної мови, повагу до національної   історії, культури, цінностей інших народів;

    - виховувати у дітей повагу до  законів, прав, основних свобод людини.

 

 

4.                УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 


4.1. Управління Закладом освіти  здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника. Безпосереднє керівництво Закладом освіти  здійснює його начальник.

            Начальником може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років. Начальник призначається   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.2. Органами управління Закладу освіти є загальні збори колективу, рада закладу освіти, педагогічна рада, нарада при директорі та його заступниках. Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань закладу.

4.3. Право скликати збори мають голова ради Закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, начальник Закладу освіти та власник.

  Загальні збори:

-         обирають раду Закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-         заслуховують звіт начальника  і голови ради Закладу освіти;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності  Закладу освіти;

-         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Позашкільного закладу;

-         приймають рішення про стимулювання праці керівників педагогічних працівників.

4.4. Адміністрація та педагогічний склад Закладу освіти забезпечує організацію навчально-виховного процесу з учнями, створює умови для  навчання та

 

 

8

 виховання учнів згідно з правилами і  нормами праці, техніки безпеки і виробничої санітарії. Бере участь в  комплектуванні навчальних взводів та груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями занять, їх  поведінкою та  успішністю. Одноосібне управління Закладом освіти здійснює її начальник.

4.5. Начальник Закладу освіти:

       -  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і            кваліфікаційного рівня працівників;

-         організовує навчально-виховний процес;

-         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів, вихованців, слухачів у  навчанні;

-         відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-         створює необхідні умови проведення  виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         підтримує  ініціативу щодо вдосконалення систем навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         забезпечує право учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         призначає кураторів груп,  завідуючих навчальними кабінетами;

-         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і  контролює їх виконання;

-         за погодженням із профспілковим кабінетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Позашкільного закладу, створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними  ефективних форм і методів навчання та виховання;

-         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства начальником Закладу освіти. Обсяг педагогічного навантаження  має бути менше тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у  разі змін кількості годин, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства про працю.

4.7. У Закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є начальник Закладу освіти.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

   - удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування  та режиму  роботи Закладу освіти;

   - видачі документів про закінчення курсу навчання, нагородження за       досягнення у навчанні;

  - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного     досвіду;

 

9

       - морального та матеріального заохочення працівників Закладу освіти.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб позашкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.  Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У Закладу освіти можуть створюватися учнівські та вчительські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

5.                МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база Закладу освіти включає будівлі, споруди, спортивні комунікації, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у  балансі позашкільного закладу.

5.2. Майно Закладу освіти використовується ним на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішенням про  заснування  і Статуту позашкільного закладу та  укладених ним угод. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Закладу освіти складається з:

   - кабінету вогневої підготовки;

   - кабінету військової підготовки;

   - кабінету цивільної оборони;

   - тиру для пневматичної гвинтівки;

   - смуги перешкод;

   - спортивного майданчику;

   - навчальних місць.

5.3. Навчальне озброєння, боєприпаси, інше військове майно видаються за погодженням Міністерством Оборони України через органи постачання оперативних командувань і військові комісаріати відповідно до норм, встановлених програмою предмету «Захист Вітчизни».

5.4. Відповідно до рішення виконкому Самарської районної ради народних депутатів м. Дніпропетровська від 28.06.1991   № 277  Заклад освіти має земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик.

5.5. Відчуження та списання основних засобів  майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і  закріплені за Закладом освіти, здійснюється  у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.6. Заклад освіти  має право здавати в оренду відповідно до чинного  законодавства (крім цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів, філіалів, цехів) підприємствам, організаціям, установам, а,  також громадянам те устаткування,  реальні цінності, які перебувають на його балансі, а також списувати їх з балансу у порядку,встановленому чинним законодавством.

 

6.                ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти проводиться відповідно до законодавства та Статуту  Закладу освіти.

6.2. Фінансування Закладу освіти здійснюється за рахунок  коштів місцевого бюджету.

 

10

6.3. Додатковими джерелами формування коштів  Закладу освіти є  кошти гуманітарної допомоги, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємства, установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані Закладом освіти з додаткових джерел фінансування,  використовуються для впровадження діяльності, передбаченої його  Статутом.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі освіти визначається законодавством та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, інших  органів виконавчої влади, яким підпорядкований Заклад освіти.  За  рішенням  власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через  централізовану бухгалтерію управління освіти та науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради або самостійно.

6.5 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року          № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру» ст..133.4 Податкового кодексу України:

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються включно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

 

МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Заклад освіти  за наявності  матеріально-технічної та соціально-культурної бази,  власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад освіти  має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу освіти  здійснюється з метою забезпечення реалізації державної політики в сфері позашкільної освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник (Дніпровська міська рада), департамент гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

 

 Департамент гуманітарної політики

                                                                   Дніпровської міської ради

                                                                   наказ від   __________    №   ________

 

                                                                   Директор департаменту

 

                                                                    _________________     Г.В.Глядчишин

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ЦЕНТР  ДОПРИЗОВНОЇ  ПІДГОТОВКИ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЦЕНТР ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ»  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  – заклад, який  забезпечує  належний  рівень  підготовки  учнів  до  військової  служби,  виховання  патріотичних  почуттів та громадської відповідальності, зареєстрований виконкомом  Дніпропетровської  міської  Ради  народних депутатів, рішення від 25.11.1994 року,  перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 16.08.2004 №319, перереєстрований управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, наказ від  25.04.2012 №147, знаходиться  у комунальній  власності територіальної громади міста.

1.2. Місце знаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ЦЕНТР ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

            49112, м. Дніпро

            вул. Космонавта Волкова, 6,

            тел. 728-17-62

 

1.3.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЦЕНТР ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   (далі – Заклад освіти) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку,  штамп, ідентифікаційний  номер.

1.4. Власником   Закладу освіти є  територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

1.5. Головною метою  діяльності Закладу освіти  є  навчання та військово-патріотичне виховання  молоді, підготовка юнаків до  проходження військової служби у Збройних Силах  та інших військових формуваннях України. Освітня діяльність Закладу освіти  передбачає надання  учням і вихованцям початкових знань  з військової  справи,  основ медичних знань і допомоги, цивільного захисту,  загартування  психологічної  готовності  до військової служби,  виховання  почуття патріотизму.

1.6. Головними завданнями  Закладу освіти є:

      - виховання свідомого громадянина України;

      - виховання  поваги до народних традицій  та звичаїв,   державної та рідної мови, національних цінностей українського народу;

      - формування соціальної зрілості, активної громадської позиції, почуття особистості, яка підготовлена до професійного самовизначення;

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття  власної гідності,

 

2

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 - розвиток  здібностей і обдарувань, наукового світогляду учнів та вихованців;

 - формування психологічної готовності до військової служби;

 -виконання державного стандарту середньої освітизагальноосвітніх закладів і забезпечує проведення заходів військово-патріотичного виховання учнівства.

      Дбрати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,  що порушують право або принижують їх честь, гідність;
 • дотримуватися моральних, естетичних норм поведінки;
 • не допускати пропуски занять без поважних причин;
 • своєчасно проходити обов'язковий медичний огляд за вимогами військкомату;
 • будувати відносини на заняттях між собою та  викладачами на основі вимог  загальновійськових Статутів;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи, виявлення педагогічної ініціативи;
 • на матеріально, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
 • Відволікання педагогічних працівників не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

  3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

          -    забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до  навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог,  сприяти зростанню іміджу Закладу освіти  ;

          -   сприяти розвитку інтересів, та здібностей дітей, а також збереженню  їх

            здоров'я,  а також здійснювати пропаганду здорового способу життя;

  • готувати учнів та вихованців до самостійного життя в дусі  взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  • брати участь у створенні та  вдосконаленні навчально-матеріальної бази, необхідної для проведення допризовної підготовки;
  • організовувати і проводити роботу з військово-патріотичного виховання молоді;
  • брати участь у роботі педагогічної ради.

  3.9. У Закладі освіти  обов'язково  проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється відповідно до Положення про  атестацію педагогічних працівників України,  який затверджено Міністерством освіти і науки України.

   

  7

  3.10. Педагогічні працівники, які порушують Статут, правила внутрішнього  розпорядку Закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.

  3.11. Батьки учнів, вихованців, слухачів  та особи, які їх замінюють, мають право:

    - звертатися до органів управління освітою керівника позашкільного закладу з питань  навчання, виховання дітей, захисту законних інтересів своїх дітей до органів місцевого  самоврядування   та відповідних державних, судових органів;

   - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського

      самоврядування Закладу освіти.

  3.12. Батьки учнів, вихованців,слухачів та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

     - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан, створювати належні умови для   розвитку їх природних здібностей;

     - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливого  ставлення до вітчизни, сім'ї, держави та рідної мови, повагу до національної   історії, культури, цінностей інших народів;

     - виховувати у дітей повагу до  законів, прав, основних свобод людини.

   

   

  1. обирають раду Закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
  2. затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Позашкільного закладу;
  3. забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів, вихованців, слухачів у  навчанні;
  4. забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
  5. призначає кураторів груп,  завідуючих навчальними кабінетами;
  6. за погодженням із профспілковим кабінетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Позашкільного закладу, створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними  ефективних форм і методів навчання та виховання;
  7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

   

  6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти проводиться відповідно до законодавства та Статуту  Закладу освіти.

  6.2. Фінансування Закладу освіти здійснюється за рахунок  коштів місцевого бюджету.

   

  10

  6.3. Додатковими джерелами формування коштів  Закладу освіти є  кошти гуманітарної допомоги, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємства, установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані Закладом освіти з додаткових джерел фінансування,  використовуються для впровадження діяльності, передбаченої його  Статутом.

  6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі освіти визначається законодавством та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, інших  органів виконавчої влади, яким підпорядкований Заклад освіти.  За  рішенням  власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через  централізовану бухгалтерію управління освіти та науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради або самостійно.

  6.5 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року          № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру» ст..133.4 Податкового кодексу України:

  - забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

  - доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються включно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

   

   

  МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

   

  7.1. Заклад освіти  за наявності  матеріально-технічної та соціально-культурної бази,  власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

  7.2. Заклад освіти  має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

   

   

   

  8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

   

  8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу освіти  здійснюється з метою забезпечення реалізації державної політики в сфері позашкільної освіти.

  8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник (Дніпровська міська рада), департамент гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

   

   

  11

  8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу освіти  є атестація, що  проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і  науки.

  8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу освіти  з питань, пов'язаних з його  навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих  перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на  рік. Перевірка з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

   

   

   

  9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ  АБО ЛІКВІДАЦІЯ   ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

   

   

  9.1. Припинення діяльності Закладу освіти  відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) – за рішенням власника у випадках, передбачених законодавством. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

  9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу освіти, виявляє  його  дебіторів і  кредиторів і розраховується з ними,  складає ліквідаційний баланс і  представляє його  власнику.

  9.3. У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

  9.4. У випадку реорганізації права та обов'язки Закладу освіти  переходять до правонаступників відповідно до чинного  законодавства або визначених навчальних закладів.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12